Shastra Study Materials (PDF Books)

Books on Shastras by Swamiji Shastra Study Material - (PDF) Upanyas and Pravachanam (Audio)


Upanishads

Aithareiya Upanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya
Brhadaranyaka Upanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya
Chandogya Upanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya
Ishavasya Upanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya
Katakopanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya
Kenopanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya
Mandukya Upanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya
Mundaka Upanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya
Prashnopanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya
Taittiriya Upanishad (Vedanta) with Shankara Bhashya

Darshana Shastra

Mimamsa Sutra by Jaimini
Shabara Bhashya on Jaimini Mimamsa Sutra
Shloka Vartika by Kumarila Bhatta
Tantra Vartika by Kumarila Bhatta
Tuptika by Kumarila Bhatta
Artha Sangraha (Prakarana Grantha) by Laugakshi Bhaskara
Vedanta Sutra (Brahma Sutra) by Krishna Dwaipayana Vyasa
Vedanta Sara (Prakarana Grantha) by Sadananda
Sankhya Sutra by Kapila
Sankhya Karika by Gauda Pada
Yoga Sutra by Patanjali
Patanjali Yoga Sutra Vyasa Bhashya
Nyaya Sutra by Gautama
Tarka Sangraha (Prakarana Grantha) by Annambhatta
Vaisesika Sutra by Kanaada

Samskruta Vyakarana Shastra

Astadhyi SutraPata by Panini
Patanjali Maha Bhashya on Panini Ashtadhyayi (Part 1)
Patanjali Maha Bhashya on Panini Ashtadhyayi (Part 2)
Patanjali Maha Bhashya on Panini Ashtadhyayi (Part 3)
Patanjali Maha Bhashya on Panini Ashtadhyayi (Part 4)
Patanjali Maha Bhashya on Panini Ashtadhyayi (Part 5)
Patanjali Maha Bhashya on Panini Ashtadhyayi (Part 6)
Siddanta Kaumudi - purvardham
Siddanta Kaumudi - uttaradham
Panini Dathupata
Panini Gana Pata
Dathumanjari
Shabda Manjari
Shabda Rupavali
Laghu Siddhanta Kaumudi
Linganushasanam (Amarakosha)
Chandas Shastra by Pingala
Nirukta by Yaska

Bhagavad Gita & Bhashya

Bhagavad Gita (Mula)
Bhagavad Gita - Shankara Bhashya
Bhagavad Gita - Shankara Bhashya, Ananda Giri Tika
Bhagavad Gita - Sankara Bhashya, Anandagiri, Nilakathi, Dhanapati, Sridhara, Abhanavgupta, Madhusudana Sarasvati, Dharmadatta Tika
Bhagavad Gita - Sri Keshav Kashmiri Bhattacharya - Tattva Prakashika; Sri Madhusudana Saraswati - Gudhartha Dipika; Sri Shankarananda - Tatparya Bodhini; Sri Sridhar Swami - Subodhini; Sri Sadananda - Bhava Prakash; Sri Dhanapati Suri - Bhashyotkarsha Dipika; Sri Daivajna Pandit Surya - Paramartha Prapa; Sri Raghavendra - Artha Samgraha
Bhagavad Gita - Bellamkonda Rama Raya Kavi Bhashya (Volume 1)
Bhagavad Gita - Bellamkonda Rama Raya Kavi Bhashya (Volume 2)
Bhagavad Gita - Bellamkonda Rama Raya Kavi Bhashya (Volume 3)
Bhagavad Gita - Bellamkonda Rama Raya Kavi Bhashya (Volume 4)