Guru Parampara

     
  Dakshinamurthy  

Veda Vyasa

  Adi Shankaracharya
           
     
  Sharada Devi   Ramakrishna Paramahamsa   Swami Vivekananda
           
     
  Ramana Maharshi   Swami Gurusharananandaji   Dayananda Saraswati